Projekty społeczne

 

L.P Nazwa projektu Zakres realizowanych zadań
1 "Szansa" - program aktywizacji społecznej i zawodowej na terenie osiedla Karola w Rydułtowach Program społeczny przyczyni się do podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub wykluczonych zamieszkujących osiedle Karola i bezpośrednie sąsiedztwo. Planuje się działania w zakresie aktywnej integracji, aktywizujące lokalną społeczność – działania o charakterze wspomagającym i towarzyszącym. Projekt pozwoli na zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych lub przekwalifikowanie zawodowe. Prowadzone działania społeczne zorientowane będą na zaspakajanie niezbędnych potrzeb życiowych rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Efektami projektu będzie ograniczenie skali ubóstwa społecznego i zjawisk patologicznych, zmniejszenie przestępczości oraz zwiększenie bezpieczeństwa.- rozwój instrumentów aktywnej integracji w aktywizacji osób rodzin, grup wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem.
- organizacja treningów, kursów, warsztatów podnoszących kwalifikacje zawodowe;
- warsztaty grupowe i indywidualne z psychologiem i doradcą zawodowy,
- praca socjalna.
2 Lepsze jutro - integracja i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, zawodowemu
- wzrost kompetencji społecznych i zawodowych
- reintegracja społeczna
- poprawa jakości życia oraz sytuacji materialno – bytowej
3 Gotowi na zmiany (7.1.2) Celem projektu będzie łagodzenie skutków bezrobocia poprzez aktywizację zawodową 45 bezrobotnych zarejestrowanych w PUP. Projekt skierowany do osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, zwłaszcza bezrobotnych mieszkańców obszarów rewitalizowanych w Wodzisławiu Śląskim (Stare Miasto), Rydułtowach (Osiedle Karola) oraz Radlinie (Kolonia Emma).
4 Moja firma – mój sukces (7.3.2) Celem projektu będzie łagodzenie skutków bezrobocia poprzez aktywizację zawodową osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP. Projekt będzie skierowany do osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy.
5 Środowiskowy Interfejs Pomocowy (9.2.2) Celem projektu jest wsparcie społeczne i zawodowe osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności osób z terenów rewitalizowanych. Podjęte zostaną działania na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z uwzględnieniem priorytetyzacji w kierunku środowiskowej formuły świadczenia, w tym działania prowadzone na miejscu zamieszkania, obejmujące rozwój usług opiekuńczych w oparciu o nowoczesne technologie, teleopiekę, aktywizację środowisk lokalnych oraz wolontariat w celu stworzenia społecznych form samopomocy przy wykorzystaniu nowych technologii.
6 KKZ, czyli kształcimy kompetentnych zawodowców (11.4.2) Projekt skierowany do osób dorosłych pracujących, uczestniczących z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach, należących do grup defaworyzowanych, czyli wykazujących największą lukę kompetencyjną i posiadającą największe potrzeby w dostępie do edukacji, w tym m.in.. osoby o niskich kwalifikacjach i osoby powyżej 50 roku życia. Projekt zakłada dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego oraz regionalnego rynku pracy i wyposażenie absolwentów kkz w kompetencje oczekiwane przez pracodawców.

 

Dobre projekty rewitalizacyjne

Projekty rewitalizacyjne mają swoją specyfikę wynikającą z tego, iż ich celem nadrzędnym powinna być przede wszystkim poprawa sytuacji na obszarze rewitalizowanym, a więc na terenie, gdzie koncentrują się w mieście problemy społeczne, gospodarcze i przestrzenne. Poprzez poprawę sytuacji rozumiemy w pierwszej kolejności korzyści, jakie odnoszą mieszkańcy obszaru na którym, zgodnie z diagnozą w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji, koncentrują się zjawiska kryzysowe na terenie miasta.

czytaj więcej