LPR Rydułtów - aktualizacja na lata 2015 - 2020

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego pozytywnie ocenił pod względem merytorycznym dokument pn.: „Lokalny Program Rewitalizacji Rydułtów
- aktualizacja na lata 2015 – 2020”.  Program wpisany został do wykazu programów rewitalizacji województwa śląskiego, gdzie umieszczane są dokumenty, wobec których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów rewitalizacyjnych. Zachęcamy do pobrania naszego dokumentu i zapoznania się z jego treścią.

Czym jest rewitalizacja

View Our Small Group Schedule

Rewitalizacja jest skomplikowanym, rozciągniętym w czasie procesem, podczas którego zachodzą przemiany w przestrzeni, w społecznościach lokalnych i w gospodarce zdegradowanych części miast. Proces ten, gdy przebiegnie pomyślnie, kończy się poprawą jakości życia mieszkańców, przywróceniem ładu przestrzennego, a także ożywieniem gospodarczym i odbudową więzi społecznych..

Jak powstaje LPR

 
Powstanie dokumentu strategicznego, jakim jest Lokalny Program Rewitalizacji to złożony i długotrwały proces. Poniżej – w dużym skrócie – zarysowane zostały jego najważniejsze etapy:
Diagnoza. Na podstawie danych statystycznych oraz analizy obrazu miasta, a także poszczególnych osiedli Rydułtów, należy stwierdzić,
 
 

Obszar rewitalizacji


Urząd Miasta Rydułtowy opracowuje program rewitalizacji obszarów miasta, gdzie koncentrują się problemy społeczne, gospodarcze, przestrzenne i środowiskowe. Obszar rewitalizacji na terenie Rydułtów obejmie Osiedle Karola oraz Osiedle Orłowiec.